sự tăng lương cơ bản
1.ベースアップ​​
câu, diễn đạt
2.ベア​​

Thảo luận, đóng góp