sự tăng lương cơ bản
câu, diễn đạt
1.ベア​​
2.ベースアップ​​

Thảo luận, đóng góp