sự tăng nhanh
danh từ
1.かくさん 「拡散」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tăng nhanh

1. sự tăng nhanh vũ khí hạt nhân
核兵器の拡散

Kanji liên quan

KHUẾCHカク、コウ
TÁNサン