sự tăng sức mạnh
câu, diễn đạt
1.パワーアップ​​

Thảo luận, đóng góp