sự tăng tốc độ
câu, diễn đạt
1.スピードアップ​​
2.はくしゃ 「拍車」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XAシャ
PHÁCHハク、ヒョウ