sự tăng tốc trong thể thao
câu, diễn đạt
1.スパート​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tăng tốc trong thể thao

1. tăng tốc ở thời gian cuối cùng trước khi về đích
ラスト 〜