sự tăng vùn vụt
câu, diễn đạt
1.てんじょうしらず 「天井知らず」 [THIÊN TỈNH TRI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
TỈNHセイ、ショウ
TRI