sự tạo thành các hàng
câu, diễn đạt
1.せいれつ 「整列」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈNHセイ
LIỆTレツ、レ