sự tạp hôn
danh từ
1.ざっこん 「雑婚」 [TẠP HÔN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẠPザツ、ゾウ
HÔNコン