sự tập huấn
danh từ
1.トレーニング​​

Thảo luận, đóng góp