sự tập thể dục
danh từ
1.アスレチック​​
câu, diễn đạt
2.アスレチック​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tập thể dục

1. phòng tập thể dục
アスレチック・ジム