sự tập trung với mật độ cao
câu, diễn đạt
1.みっしゅう 「密集」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẬTミツ
TẬPシュウ