sự thẩm tách
danh từ
1.とうせき 「透析」 [THẤU TÍCH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍCHセキ
THẤUトウ