sự thận trọng trong lời nói
câu, diễn đạt
1.くちおも 「口重」 [KHẨU TRỌNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHẨUコウ、ク
TRỌNG,TRÙNGジュウ、チョウ