sự thăng cấp dần
câu, diễn đạt
1.エスカレート​​

Thảo luận, đóng góp