sự thặng dư
danh từ
1.じょうよ 「剰余」​​
2.よじょう 「余剰」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự thặng dư

1. việc phân bổ số tiền thặng dư của các chi nhánh ở nước ngoài
海外子会社の未分配の剰余金

Kanji liên quan

THẶNGジョウ