sự thắng kiện
danh từ
1.しょうそ 「勝訴」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẮNGショウ
TỐ