sự thấp hèn
danh từ
1.ひくつ 「卑屈」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TY,TI
KHUẤT,QUẬTクツ