sự thắt cổ chết
câu, diễn đạt
1.しばりくび 「縛り首」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHƯỢC,PHỌCバク
THỦシュ