sự thất tín
danh từ
1.ふしんぎ 「不信義」 [BẤT TÍN NGHĨA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
NGHĨA
TÍNシン