sự thấu triệt
danh từ
1.とうてつ 「透徹」 [THẤU TRIỆT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRIỆTテツ
THẤUトウ