sự thay đổi đơn vị tiền tệ sau lạm phát bằng cách giảm giá trị tiền cũ
câu, diễn đạt
1.デノミ​​

Thảo luận, đóng góp