sự thay đổi quyền sở hữu
câu, diễn đạt
1.だいがえ 「代替」 [ĐẠI THẾ]​​
2.だいたい 「代替」 [ĐẠI THẾ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠIダイ、タイ
THẾタイ