sự thích uống rượu
danh từ
1.あいいん 「愛飲」 [ÁI ẨM]​​
câu, diễn đạt
2.あいいん 「愛飲」 [ÁI ẨM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ẨMイン、オン
ÁIアイ