sự thổ ra
danh từ
1.げろ​​
câu, diễn đạt
2.げろ​​

Thảo luận, đóng góp