sự thô ráp
danh từ
1.ざらざら​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự thô ráp

1. tờ giấy ráp
〜の紙