sự thô tục
1.ていぞく 「低俗」 [ĐÊ TỤC]​​
danh từ
2.ぞく 「俗」​​
3.ひぞく 「卑俗」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự thô tục

1. ý kiến thô tục của cô ấy bị mọi người coi thường
彼女の低俗な意見は皆に無視された
2. Jane ngạc nhiên lời bình luận thô tục của cha mình
ジェーンは父親の低俗なコメントにびっくりした

Kanji liên quan

TY,TI
TỤCゾク
ĐÊテイ