sự thỏa thuận chung
câu, diễn đạt
1.コンセンサス​​

Thảo luận, đóng góp