sự thoát ra
danh từ
1.だつろう 「脱漏」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LẬUロウ
THOÁTダツ