sự thông báo trên đài
câu, diễn đạt
1.アナウンス​​

Thảo luận, đóng góp