sự thông cảm
1.きょうかん 「共感」​​
danh từ
2.おもいやり 「思いやり」​​
3.じゅんのう 「順応」​​
4.シンポ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự thông cảm

1. một người biết thông cảm với người khác
思いやりの深い人
2. Tấm lòng thông cảm và quan tâm đối với người khác
他人に対する共感および思いやりの心
3. Thiếu sự thông cảm
共感の欠如

Kanji liên quan

ỨNGオウ、-ノウ、ヨウ
CỘNGキョウ
THUẬNジュン
CẢMカン