sự thông gió
danh từ
1.かんき 「換気」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOÁNカン
KHÍキ、ケ