sự thống khổ
danh từ
1.つうく 「痛苦」 [THỐNG KHỔ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỐNGツウ
KHỔ