sự thu hồi hàng lỗi về để sửa chữa
câu, diễn đạt
1.リコール​​

Thảo luận, đóng góp