sự thu hút rộng rãi
câu, diễn đạt
1.こうぼ 「公募」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÔNGコウ、ク
MỘ