sự thu nhận
danh từ
1.かくとく 「獲得」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự thu nhận

1. sự thu nhận kiến thức
知識の獲得

Kanji liên quan

ĐẮCトク
HOẠCHカク