sự thụ phấn nhân tạo
câu, diễn đạt
1.じんこうじゅふん 「人工受紛」 [NHÂN CÔNG THỤ PHÂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÔNGコウ、ク、グ
NHÂNジン、ニン
PHÂNフン
THỤ,THỌジュ