sự thử quần áo
câu, diễn đạt
1.フィッティング​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự thử quần áo

1. phòng thử quần áo
〜ルーム