sự thử trí thông minh
danh từ
1.インテリジェンステスト​​
câu, diễn đạt
2.インテリジェンステスト​​

Thảo luận, đóng góp