sự thu và chi
câu, diễn đạt
1.ではいり 「出入り」 [XUẤT NHẬP]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
XUẤTシュツ、スイ