sự thừa hưởng từ cha mẹ
câu, diễn đạt
1.おやゆずり 「親譲り」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÂNシン
NHƯỢNGジョウ