sự thừa nhận chính thức
câu, diễn đạt
1.こうにん 「公認」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÔNGコウ、ク
NHẬNニン