sự thừa nhận và không thừa nhận
câu, diễn đạt
1.にんぴ 「認否」 [NHẬN PHỦ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỦ
NHẬNニン