sự thức suốt đêm
câu, diễn đạt
1.てっしょう​​

Thảo luận, đóng góp