sự thực tế
danh từ
1.ビジネスライク​​

Thảo luận, đóng góp