sự thức tỉnh
danh từ
1.かんき 「喚起」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHỞI
HOÁNカン