sự thuê đứt tàu thuyền
câu, diễn đạt
1.チャーター​​

Thảo luận, đóng góp