sự thuê xe và người lái xe
câu, diễn đạt
1.ハイヤー​​

Thảo luận, đóng góp