sự thuộc về cố hữu
câu, diễn đạt
1.プロパー​​

Thảo luận, đóng góp