sự thuộc về khoa học
câu, diễn đạt
1.サイエンス​​

Thảo luận, đóng góp