sự thuộc về phương Đông
câu, diễn đạt
1.オリエンタル​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự thuộc về phương Đông

1. phong cách, kiểu phương Đông
〜ムード